Obchodní podmínky

(platné od 01. 01. 2019)

Úvod

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztahy mezi společností TERCOM s.r.o. (prodávající) a jejími zákazníky (kupujícím) na základě uzavřené Smlouvy o koupi zboží (dále jen „smlouva“), jejíž nedílnou přílohou jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.
 2. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a kupní smlouvy. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek kupujícího, pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.
 3. Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak prodávajícího nezavazují. Těmito obchodními podmínkami je vyloučena v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku možnost změny nebo dodatku kupní smlouvy v jiné než písemné formě. Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně písemně neprohlásí za závazné. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit ustanovení těchto obchodních podmínek, kdy kupující s tímto souhlasí. Pro kupujícího jsou změny obchodních podmínek závazné okamžikem podpisu nových obchodních podmínek ze strany kupujícího nebo 3. den od jejich zveřejnění na pro-doma.cz, kdy vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ohledně jednotlivých objednávek a dodávek zboží (tj. jednotlivých kupních smluv uzavřených dle rámcové smlouvy) se řídí zněním obchodních podmínek platným v době doručení objednávky kupujícího prodávající. Kupující výslovně prohlašuje, že každou jednotlivou objednávku zboží činí se znalostí aktuálních platných obchodních podmínek.
 4. Kupující je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti změny VOP tyto změny odmítnout a rámcovou kupní smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to v jednoměsíční výpovědní době (tato doba je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele). Po výpovědní dobu budou platit VOP v nezměněném znění.
 5. Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností a tímto jednáním dojde k podstatnému porušení kupní smlouvy, může prodávající trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním závazku kupujícího.
 6. Prodávající může, na základě akceptace kupujícím, kupujícímu zasílat faktury za poskytované zboží a služby v elektronické podobě, v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 26, odst. 3.

Ceny

 1. Kupní cena za jednotlivé zboží je určena ceníkem prodávajícího, který je platný v době odeslání objednávky kupujícím, přičemž kupující prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy a před každou objednávkou seznámil s ceníkem prodávajícího a s tímto vědomím a znalostí ceníku zboží činí každou jednotlivou objednávku.

Platební podmínky

 1. V obchodním styku s prodávajícím platí níže uvedené platební podmínky.
 2. Faktury se považují za uhrazené bez prodlení v případě, že byly fakturované částky připsány na účet prodávajícího nejpozději v den jejich splatnosti.
 3. Při prodlení kupujícího s placením jakékoliv pohledávky prodávajícího může prodávající zadržet a neplnit v takových případech i na dosud nesplněné dodávky, a to i na základě potvrzených objednávek a zrušit všechny kupní smlouvy, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od ní. Zároveň má prodávající při zadržení plnění právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním zboží od kupujícího. V případě prodlení více než 30 dní po řádné lhůtě splatnosti jakékoli pohledávky za kupujícím, má právo prodávající zesplatnit i pohledávky před splatností, kdy k zesplatnění dochází okamžikem doručení tohoto oznámení.
 4. U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení a zároveň je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení, jehož výše je upravena právními předpisy platnými v den prvého dne prodlení kupujícího.

Dodávka

 1. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 2. Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny neodebraného zboží. Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne objednané zboží dodané na zakázku, tj. vyráběné nebo upravované dle požadavku kupujícího v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 90% ceny objednaného zboží.
 3. Na výzvu prodávajícího sdělí kupující písemně jména osob zplnomocněných pro odběr materiálu při bezhotovostní platbě kupní ceny, jejich datum narození, bydliště a SPZ auta, případně jiné identifikátory, pro případ odběru zboží ve skladech prodávajícího. Kupující prohlašuje, že veškeré závazky vzniklé jednáním takto zmocněných osob v rámci styku s prodávajícím ho zavazují bez omezení.
 4. Dodání zboží, které není skladem nebo k němuž prodávající zajišťuje dopravu, uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou obvykle do pěti až deseti pracovních dní ode dne následujícího po potvrzení objednávky (což odpovídá podle ustálené předchozí praxe zákonnému termínu „ihned“), pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z důvodu přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího, či pokud byly k objednávce připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán.

Úschova zboží

 1. Potřebuje-li zákazník zboží dočasně uschovat na prodejně TERCOM s.r.o. a budou-li to aktuální podmínky prodejny umožňovat, může si zákazník zboží nechat uschovat za níže uvedených podmínek.
 2. O možnostech úschovy zboží pro zákazníky rozhoduje vedoucí prodejny.
 3. Uschování zboží do 3 měsíců od data uschování je pro zákazníky zdarma.
 4. Cena za úschovu zboží po uplynutí 3 měsíců a dále je účtována sazbou 0,2% z hodnoty zboží bez DPH denně s měsíční fakturací a dále k ukončení úschovy.
 5. Po uplynutí lhůty jednoho kalendářního roku od data úschovy se nevyzvednuté zboží stává majetkem TERCOM s.r.o..

Vracení zboží

 1. Kupující může prodávajícímu vrátit nakoupené zboží v těchto případech:
  1. Zakoupené zboží může kupující vrátit prodávajícímu do 30 dnů od zakoupení bez poplatku.
  2. Zakoupené zboží od 31 dnů do 60 dnů od data zakoupení může kupující prodávajícímu vrátit, přičemž bude kupujícímu v tomto případě účtován manipulační poplatek ve výši 20% z původní prodejní ceny.
  3. Zakoupené zboží od 61 dnů do 90 dnů od data zakoupení může kupující prodávajícímu vrátit, přičemž bude kupujícímu v tomto případě účtován manipulační poplatek ve výši 40% z původní prodejní ceny.
 2. Zakoupené zboží nad 90 dnů od data zakoupení není možné kupujícím prodávajícímu vrátit.
 3. Garance výměny nebo vrácení zboží se nevztahuje na zboží speciální povahy, zakázkové, zhotovené na míru, zlevněné, sezónní a s prošlou exspirací. Nelze vracet materiál, který byl na základě požadavku kupujícího upravován (např. řezán). Ve všech případech platí, že je možno vracet pouze originálně zabalené, nepoužité a nepoškozené zboží prokazatelně zakoupené u prodávajícího. Dopravní náklady na vrácení zboží jdou vždy k tíži kupujícího.
 4. Garance výměny nebo vrácení zboží se nevztahuje na zboží speciální povahy, zakázkové, zhotovené na míru, zlevněné, sezónní a s prošlou exspirací. Nelze vracet materiál, který byl na základě požadavku kupujícího upravován (např. řezán). Ve všech případech platí, že je možno vracet pouze originálně zabalené, nepoužité a nepoškozené zboží prokazatelně zakoupené u prodávajícího. Dopravní náklady na vrácení zboží jdou vždy k tíži kupujícího.
 5. Prodávající má právo kdykoliv dle svého uvážení odmítnout převzetí zboží zpět, např. z důvodu značného množství zboží, sezonní zboží a podobně, a to bez dalšího udání důvodu.

Elektronická a papírová fakturace

 1. Prodávající poskytuje službu elektronické fakturace v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. a to bezplatně.
 2. Za účelem poskytnutí této služby kupujícímu, musí kupující vyjádřit souhlas s elektronickou fakturací vůči prodávajícímu a to v písemné podobě.
 3. V případě, že kupující používá službu papírové fakturace zahrnující doručení poštovní službou, pak prodávající má nárok na poplatek ve výši 20 Kč vč. DPH za každou jednotlivou fakturu.

Reklamace, záruka a ručení

 1. Kupující je povinen reklamaci uplatnit písemně (faxem, dopisem, e-mailem) na příslušné pobočce prodávajícího nebo u příslušného obchodního zástupce, vždy s uvedením popisu vady a návrhem na řešení reklamace, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku zjištění vady, kdy v opačném případě nároky kupujícího z reklamace zanikají. Reklamace dále musí vždy obsahovat číslo faktury, na základě které bylo reklamované zboží dodáno.
 2. V případě neoprávněné reklamace – není-li nalezena závada, nebo nejsou splněny podmínky pro uznání záruky je prodávající oprávněn vyúčtovat zákazníkovi skutečné náklady spojené s vyřízením reklamace.
 3. Záruční doby jednotlivého zboží se řídí záručními podmínkami jednotlivých výrobců, které jsou uvedeny při dodání jednotlivého zboží.

Právo prodávajícího a kupujícího na odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:
  1. Kupující bude v prodlení s placením kterékoli řádně vystavené faktury po dobu delší než 15 dní;
  2. Kupující bude v prodlení s převzetím dodaného zboží po dobu delší než 15 dní;
 2. Kupující je v úpadku, nebo jde-li o hrozící úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.
 3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jestliže:
  1. Prodávající opakovaně nebude dodávat zboží ve sjednaných termínech i přes písemnou výzvu kupujícího k napravení, a pokud bude toto prodlení v den oznámení o odstoupení trvat.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, přičemž takové odstoupení je účinné od okamžiku, kdy se písemné odstoupení od smlouvy dostane do dispoziční sféry druhé strany.

Okolnosti vylučující odpovědnost a další ujednání

 1. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.
 2. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího) je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout kupujícímu náhradu škody.
 3. V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.
 4. Podpisem smlouvy, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, kupující uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se zpracováním osobních údajů uvedených ve smlouvě a předaných v rámci obchodního styku Poskytnutí těchto údajů je projevem svobodné vůle a je dobrovolné. Kupující dále souhlasí s předáním osobních údajů třetím subjektům za účelem nabídky produktů a služeb. Toto předání může probíhat i do zahraničí v rámci Evropské unie. Dále kupující uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 o některých službách informační společnosti. Toto obchodní sdělení může být formou SMS, MMS, emailu nebo telefonicky. Souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze zrušit zasláním emailu na email marketing@pro-doma.cz. Souhlasy lze rovněž zrušit písemnou formou adresovanou na sídlo společnosti uvedené výše.
 5. Kupující dále dává souhlas s poskytnutím osobních údajů kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, za účelem shromažďování a zpracování osobních údajů kupujícího pro účely poskytování a nabízení služeb a produktů prodávajícího, marketingové obchodní účely prodávajícího a jeho partnerů (informování o službách a produktech prodávajícího a jeho partnerů, vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům) a pro provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Kupující bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je současně nezbytné k řádnému naplnění rámcové kupní smlouvy.
 6. Správcem shromažďovaných osobních údajů TERCOM s.r.o., Wolkerova 2483/16, 35002 Cheb a kontaktním místem ve věci zpracování osobních údajů je e-mail: udaje@tercom.cz.
 7. Osobní údaje kupujícího se zpracovávají za účelem plnění smlouvy, jejíž je kupující smluvní stranou a toto je i právní základ pro zpracování osobních údajů kupujícího.
 8. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v rozsahu uvedeném ve smlouvě.
 9. Osobní údaje kupujícího mohou být předávány či zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona.
 10. Osobní údaje kupujícího jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování a dodržení právní povinnosti, která se na toto zpracování vztahuje. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány
 11. Kupující má právo:
  1. požadovat umožnění přístupu k jeho osobním údajům,
  2. vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,
  3. požadovat po správci údajů vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vznést námitku u správce údajů proti zpracování osobních údajů,
  5. být informován ze strany správce údajů o porušení zabezpečení jím poskytnutých osobních údajů,
  6. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se kupující domnívá, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  7. požadovat omezení jejich zpracování,
  8. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  9. podat stížnost u dozorového orgánu.
 12. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňuje kupující cestou kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů uvedené v bodě X. 6. těchto podmínek.
 13. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je nezbytné pro dodržení zákonných i smluvních požadavků a jejich neposkytnutí může vést k nemožnosti uzavření smluvního vztahu.
 14. V rámci zpracování osobních údajů kupujícího nedochází k automatizovanému rozhodování.

Paletové hospodářství

 1. Palety nakoupené od prodávajícího lze vrátit následujícím způsobem:
  1. Přímo k příslušným výrobcům za podmínek, které kopírují podmínky daných výrobců, a to z hlediska lhůty, opotřebení, nebo jiných podmínek. Tento způsob je podmíněn vystavením plné moci k vrácení palet odbytovým servisem prodávajícího. Tato plná moc bude vystavena na základě těchto kupujícím poskytnutých údajů o vracených paletách / obalech:
 • Typ a rozměr
 • Množství
 • Datum pořízení
 • Číslo nabývacího dokladu (faktura, dodací list, prodejka)
 • Místo, kam budou palety/obaly vraceny (u tranzitního obchodu)

Kupující je povinen prodávajícímu oznámit úmysl vrátit palety k výrobci s dostatečným předstihem, a to min. 3dny, kdy v opačném případě nenese prodávající odpovědnost za náklady spojené s neúspěšným vrácením palet výrobci ze strany kupujícího.

 1. Na pobočky prodávajícího za níže uvedených podmínek. Také v tomto případě je nutno doložit údaje o vracených paletách (viz výše).
 1. Podmínky pro vrácení palet prodávajícímu na sklad

Období

Podmínky TERCOM s.r.o.

výměna palet ve skladu, příp. na stavbě při závozu zboží firemní dopravou prodávajícího – do 90dní

Účtujeme opotřebení dle výrobce – 40,-/ks

nad uvedené lhůty

palety jsou nevratné, pokud není individuálně dohodnuto jinak

Termín pro vrácení palet je vždy uveden na daňovém dokladu. Prodávající si vyhrazuje právo palety nepřevzít zpět při nadměrném opotřebení.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁJMU

(platné od 1. 1. 2018)

Podmínky nájmu a jeho vznik

 1. Nájemce se zavazuje používat na základě Smlouvy předmět nájmu jen pro vlastní potřebu. Během nájmu nesmí nájemce odstranit, poškodit nebo zakrýt logo obchodní firmy pronajímatele. V případě porušení těchto povinností je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý předmět nájmu a den, v němž je tato povinnost porušena.
 2. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu po dobu stanovenou ve Smlouvě. Pokud si nájemce nepřevezme předmět nájmu ve lhůtě do 48 hodin ode dne dohodnutého termínu počátku doby nájmu, je pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a vedle toho i náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nepřevzetí předmětu nájmu nájemcem. Nevrácení předmětu nájmu ke dni ukončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu a pronajímatel má vůči nájemci právo na náhradu smluvní pokuty ve výši sazby nájmu stanovené ve Smlouvě, zvýšenou o 15% z hodnoty této sazby za pronájem. V případě, kdy nájemce předmět nájmu neodevzdá zpět pronajímateli do 14 dnů od skončení nájmu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětu nájmu. Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení sjednané doby nájmu. Žádost o prodloužení sjednané doby nájmu je povinen nájemce oznámit pronajímateli minimálně 2 dny před ukončením doby nájmu. Dohoda o prodloužení vyžaduje písemný souhlas pronajímatele.

Převzetí předmětu nájmu

 1. Nájemce popř. oprávněná osoba podpisem předávacího protokolu potvrzuje převzetí předmětu nájmu. Za tímto účelem je takováto osoba povinná předložit pronajímateli doklad totožnosti, popřípadě také plnou moc. Zároveň se nájemce zavazuje použít předmět nájmu jen k účelu, pro který je určen, a v místě, které bylo stanoveno. Nájemce prohlašuje, že osoba, která na předávacím protokolu potvrdí převzetí předmětu nájmu, je oprávněnou osobou jednat za nájemce. Pokud nájemce užívá předmět nájmu i po skončení nájmu, pronajímatel je oprávněn převzít zpět i svépomocí do své držby, přičemž veškeré náklady spojené s takovým jednáním nájemce uhradí pronajímatel.

Nájemné

 1. Nájemné se stanovuje podle platného ceníku pronajímatele, s kterým byl nájemce obeznámen. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, jestliže v průběhu doby trvání nájmu dojde k poškození, či nadměrnému opotřebení předmětu nájmu způsobem, který odporuje ustanovením této Smlouvy nebo příslušných předpisů, jakož i jeho hospodářské nebo technické použitelnosti, zapříčiněné nájemcem nebo třetími osobami. V případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného se tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% denně z nezaplacené částky nájemného. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle této Smlouvy na kauci složenou nájemcem.
 2. V případě, že bude nájemci poskytnuta pronajímatelem sleva z výše nájemného s ohledem na avizovanou dobu nájmu předmětu nájmu a nájemce tuto avizovanou dobu nájmu nedodrží a předmět nájmu pronajímateli vrátí před uplynutím této doby, bere nájemce na vědomí, že pronajímatel je oprávněn doúčtovat nájemci rozdíl sazby dle časových pásem ve smyslu platného ceníku pronajímatele, se kterým byl nájemce obeznámen.

Důvody výpovědi a výpovědní doba

 1. Pronajímatel může vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou 5 kalendářních dnů z těchto důvodů: a) nájemce poruší povinnost užívat předmět nájmu obvyklým nebo doporučeným způsobem, b) nájemce neoznámí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu nejpozději do 2 pracovních dnů, c) nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy zařízení nájemcem, d) nájemce jinak podstatně poruší Smlouvu nebo právní předpisy vztahující se k předmětu nájmu nebo jeho obsluze a bezpečnosti práce s ním, e) nájemce užívá předmět nájmu nebo trpí jeho užívání způsobem, kterým pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda, f) nájemce přenechá předmět nájmu do užívání třetí osobě, pokud není domluveno jinak, g) nájemce je o více jak 5 kalendářních dnů v prodlení s placením nájemného.
 2. Výpověď provede pronajímatel doručením písemného oznámení výpovědi zaslaného na adresu nájemce uvedenou shora.

Práva a povinnosti nájemce a způsob užívání předmětu nájmu

 1. Nájemce musí provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, neudržování nebo odcizení předmětu nájmu. Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů. Nájemce odpovídá za to, že předmět nájmu je provozován v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, které nájemce převzal při podpisu této Smlouvy, technickými podmínkami a platnými normami na provoz. Nájemce prohlašuje, že byl při předání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou. Nájemce je povinen umožnit kdykoliv pracovníkům pronajímatele přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly. Nájemce zajišťuje na své náklady pohonné hmoty a mazadla ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele, kvalifikovanou a odborně způsobilou obsluhu. Nájemce je povinen dodat na vyzvání pronajímatele předmět pronájmu do prostoru provozovny pronajímatele za účelem technické prohlídky a revize. Náklady s tím spojené hradí nájemce. Nájemce je povinen uchovávat dokumentaci k předmětu nájmu. Za ztrátu technické dokumentace nájemcem během trvání nájemního vztahu je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat smluvní pokutu ve výši 300, - Kč za každou jednotlivou dokumentaci. Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii nebo odcizení předmětu nájmu či technické dokumentace.
 2. Nájemce je povinen zdržet se provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na předmětu nájmu. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav a údržeb, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou. Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení předmětu nájmu v důsledku jejího zneužití, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav pronajímatelem. Jestliže nájemce vynaložil na předmět nájmu náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má nárok na jejich náhradu, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele nebo jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba. Nájemce je povinen platit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud předmět nájmu nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, za které pronajímatel neodpovídá nebo které zavinil nájemce, jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které měly k předmětu nájmu přístup (či už s povolením nebo bez povolení nájemce).

Práva a povinnosti nájemce související s technickými záležitostmi

 1. V rámci řádného užívání předmětu nájmu v souladu s jeho technickým určením a účelem nájmu se nájemce zavazuje dodržet tyto technické zásady:
  1. pokud je předmět nájmu elektrický spotřebič, nájemce prohlašuje, že byl seznámen s Poučením k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů.
  2. předpokládaný limit denního nasazení předmětu nájmu je 10 mth, při případném překročení je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci smluvní pokutu ve výši 15% denního nájmu předmětu nájmu za každou započatou motohodinu;

Práva a povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel zajišťuje na své náklady revize a kontroly předmětu nájmu. Pronajímatel oznámí 5 pracovních dnů před provedením technické prohlídky či revize nájemci, že je povinen přivézt předmět nájmu do prostor půjčovny, pokud není dohodnuto jinak.

Pojištění zařízení, zabezpečení a ochrana předmětu nájmu

 1. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu není pojištěn. Nájemce v plné míře odpovídá ta tyto škody: veškeré škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem zařízení nájemcem, porušením zákazu manipulace se zařízením neoprávněnými osobami, dále za ztráty všeho druhu, včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát vzniklých z prodlení, nedodržením sjednaného výkonu a ztrátou trhu nebo smlouvy. Všechny druhy pojištění nebo připojištění, včetně havarijního pojištění předmětu nájmu si zajišťuje a hradí nájemce. V průběhu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, a to neprodleně po jejich zjištění písemnou formou.

Poškození, poruchy, havárie

 1. V případě nejasnosti příčiny vyřazení předmětu nájmu z provozu z titulu poškození, poruchy nebo havárie, přezkoumá okolnosti a míru zavinění servisní technik pronajímatele. O zjištěném stavu bude proveden zápis. V případě poškození, poruchy nebo havárie předmětu nájmu, které bylo zaviněné nájemcem, hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady.
 2. Při poškození nebo znečištění předmětu nájmu bude pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu. Nájemce se zavazuje takovéto náklady řádně a včas uhradit. Během nájmu je nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby stanovené v návodu k obsluze a údržbě zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. Pokud nájemce poruší povinnost odevzdat pronajatý předmět vyčištěný, zaplatí smluvní pokutu až do výše 10ti násobku ceníkové ceny předmětu nájmu. Tím není dotčeno právo pronajímatele na zaplacení pořizovací ceny předmětu nájmu vůči nájemci v případě ztráty nebo zničení předmětu nájmu.

Zvláštní ustanovení

 1. Nájemce podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje pronajímateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve Smlouvě, jakož i všech dalších osobních údajů, které mu nájemce poskytne během trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním. Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat pro účely vedení agendy nájemců pronajímatele, výkonu práv a povinností pronajímatele a pro ochranu práv a oprávněných zájmů pronajímatele.

Závěrečná ustanovení

 1. Nájemce prohlašuje, že si Smlouvu přečetl, jejímu obsahu porozuměl a na znamení souhlasu ji dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku podepisuje. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží nájemci a druhý pronajímateli. Nájemce byl seznámen s podmínkami zabezpečení předmětu nájmu a tyto podmínky fyzicky převzal.